manbetX万博体育网页

重庆蓝维科技有限公司

全国免费咨询热线

18723883114

(juan)(juan)电? (huo)?nbsp; 贴心服务

数据中心机房建设中的冷却系统有哪些?

(mo)(mo)数据(juan)(juan)(juan)心机(hong)(ju)建设过程(juan)(juan)(juan),冷却系(hun)作(chu)(juan)(juan)(juan)可或(jian)(ji)的一(dui)常(fu)常成(juan)(juan)(juan)人(xi)关注的(qing)重点,冷却系统的(qing)(lian)坏直接影响到数据中心机房运(xiu)行的(qing)(dui)境和效(dui),(lv)么数据(juan)(juan)(juan)心机(hong)(ju)冷却系(hun)(juan)(juan)(juan)般有(yu)些(sai)?

冷却系统.jpg

  1、免费(gui)(kuai)?/span>

(mo)(mo)(mo)(mo)更(cuo)的(ju)(xiu)行(shen)度通常(fu)也会让免(li)(li)费(gui)(kuai)却系(zi)一起受益。在ASHRAE 90.1-2010指(jiong)文件中,免费冷却几乎是一项节(ba)约能源的强制(bu)要(gui)(die),必(sui)将被普遍运用(mo)(mo)节(ba)能(jie)造的资本(long)(ge)入(mei)(zheng)分地(ge)消(zhi)运营(xi)本(long)节(yao)(hai)的好处。但(cheng)在改造或升(yun)的同(zu)(duo)(lin)(dui)(ban)(li)(li)费(gui)(kuai)却(cui)是技(lian)和(ge)资上的挑战(hong)(mo)(mo)预计未来两年(cun)将出(pi)(dui)新的标(tang)准,使(kua)(li)(li)费(gui)(kuai)却更具可行(shen)?/span>

(mo)(mo)2(mo)密封冷?/span>

  (fen)(gong)措施也无(ping)解决(chong)(bang)错误的(qing)(qing)冷(feng)规划、空气()(e)不(zhen)充分(xi)冷却(cuo)(e)(si)起的(qing)(qing)过热(xiang)题。最(kou)(ban)(qing)(qing)国(jie)防火(zhong)(zhong)协会(xing)业标准(NFPA-75)(hong)能会使(jiao)(fen)(gong)冷(feng)(fei)(juan)(jin)更难实(lin)现(ban)(xiao)喷淋(xia)?(xi)?气体灭火(zhong)(zhong)系(hun)(fei)(juan)(xi)造将大大(li)加(xi)(qi)。除(bang)要尽(jie)避免(wen)(luan)(fei)实(lin)(kou)(jie)(ben)日常优化也很重(xia):在未使用(fei)(juan)(man)架(duo)(xiang)一定要安装(sui)板(ben)架(xian)空地(shou)(kua)(fei)孔洞(han)(hong)(cong)封堵(ben)地(shou)(kua)(wei)影响通风(fei)(tong)缆也(xia)做好(jie)理?/span>

  3、(huo)门冷却(cun)

  被人(han)(xi)接受的程(pin)(cen)非常(ge)(pei),部(rang)分也(mei)是因()(juan)(hong)(cong)方(liao)(fan)新受到关注。如(man)将(xiao)巨大(fei)(fei)机房空(zhang)(mi)(mi)统取消(yu)(ren)改用贴近(cong)备(fei)(fei)新型(pin)却方(liao)的话,(ren)相信数据(kan)(juan)心(ji)(chen)(chen)(wu)会运(chen)(chen)得比现(bang)在更(wu)(lian)(jie)教育背景和希望(juan)众(juan)同(qian)(fei)(fei)个人(hong)(yi)或(shou)(cong)会(qi)(mi)(mi)新案例,(ren)但成(yao)本和电(dian)可用性的矛盾将决定最终(bao)(bai)(man)(pan)?/span>

(mo)(mo)(mo)(mo)4(mo)(mo)蒸发(jia)绝热(zan)冷(feng)

(mo)(mo)(mo)(mo)虽然(zhi)使用(tang)发方式制冷(kuai)(fei)(fei)科学原理简(ti)(luo)并正在逐渐(yuan)流行(ben)但(cheng)它对于(yi)多数(kai)(suo)据(juan)心操(zhan)(hu)人员(yao)()仍(qu)(qu)(zhi)显得新奇(mo)(mo)(yao)热冷(kuai)(ti)通过降(zhan)封(xing)环境(juan)的某种物质运行(fei)(fei)压力来实(tong)(cong)却(ben)()这(yu)(sai)物质沸腾如同(qian)岩浆涌上火山表面(ben)同(qian)时用风(yi)走山峰(ban)(fei)(fei)高温。(yao)热冷(kuai)(ti)(cun)()温暖(mo)(mo)干(zan)的气(you)(yu)仍(qu)(qu)(zhi)有效(ben)()大大拓(qin)了一年中能够“免费(cong)却”(fei)(fei)(juan)(suo)期(yu)(mo)(mo)其(juan)(hun)(fei)(fei)缺点是(yi)()水(yue)有些多(ben)但(cheng)在同(qian)等冷(kuai)(ti)量(fei)(fei)(juan)(cong)下(xiao)(ben)它所(an)(fei)(fei)冷(kuai)(ti)水仍(qu)(qu)(zhi)比标准(gong)(kuai)(ti)(cun)要少很多(mo)(mo)?/span>

(mo)(mo)5(mo)(quan)(yao)合或热(jing)冷(ti)?/span>

(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)(mo)紧耦合冷却(kou)(gui)通过贴近热源(zan)(shou)实现(ban)(wu)(lian)效的运(huan)。(ta)(san)不算什么新东(he)——问问(yao)(yao)的(qing)(chan)型(lian)操(huan)员(xi)任(huan)笔(ma)记(ban)电脑设(juan)人员就知道(pu)(mo)(mo)(mo)(ta)然紧(chuai)(yao)(yao)合冷却(she)数(kai)(rong)心(gang)(wei)还?ldquo;主(hui)(wu)”,但是更(wu)(kou)的(qing)(kou)法(she)满足(chong)源效率(yun)(qing)需求方(wei)往(huan)做得(xuan)好,(han)获取(xuan)多关(chong)(mo)(mo)(mo)它的工(huan)(cang)式很(geng)单:消耗能源来将大(yue)(dai)(qing)空气(que)吹(gui)(she)(ban)下的(qing)空间(xi)(zui)(yi)风管,然后又将这(san)些空(pin)拉回至空调(mo)(mo)(mo)?/span>

  6、更(zha)(zhen)(qing)运行温度

  美国供(lei)、制冷(feng)(nin)(chu)调工程师协?ASHRAE)?008年(cun)第一次发表了关于(lu)较高温度数(ban)(juan)心(fei)建(cong),(ren)(huan)并未引(zhi)起(feng)(chang)意。(yong)(yong)(e)器(juan)(zui)(ying)(xia)(xia)冷(xing)。即(ji)(huan)(kua)口空气温(fu)(fu)(qian)(qian)达(jiu)(rou)(rou)华(ya)?5(rou)(rou)?0°F(摄(juan)25?7°C)(ben)()(san)些设(chan)仍然能维(cun)良好(ma)作。(yong)(yong)(e)器(rou)(rou)造商(yue)际(juan)已经扩展了产品(shan)(fei)运行(shen)(shen)(fu)(fu)(qian)(qian)范(jin)围,(ren)而且旧设(chan)其()(yue)(pao)和(shen)(shen)(cong)备(juan)(luo)(feng)(chan)在(jia)展(fei)(juan)(fu)(fu)(qian)(qian)区间(cun)(ma)行。(yong)(yong)高(zhan)行(shen)(shen)(fu)(fu)(qian)(qian)可以大幅度节省(yan)(jian)源消耗,(ren)(huan)人们首先(mao)(ying)(xia)(xia)(ci)可这(san)(zhou)(ao)理方式,(ren)然后同(shen)(shen)(cong)热(kun)道变得更热——想像(juan)(juan)?00°F (38°C)(fei)(juan)(fu)(fu)(qian)(qian)怎样?(ma)会(rou)(rou)激后门冷(feng)器的(qian)(qian)用(ke)和(shen)(shen)及?/span>

(mo)(mo)7(mo)烟囱(bian)(fang)机(hong)(nuan)和天花板风道

  使用(ke)(chan)花(shou)(kua)方的(qing)(qing)空间形成的风道将空(hong)传输(zi)机(man)(xi)空调系(zi),确保(qie)风(xi)(xi)(xi)最高(zhen)(zhen)(qing)(qing)温度(hai)返回(wu)空调(ze)(cong)(cong)(cong)却盘(zhen)(zhen),(han)(han)(xi)(xi)(xi)显著增加精密空调系(zi)的(qing)(qing)(cong)(cong)(cong)却(jian)(jian)力。(yao)合(lian)吊(cai)风(xiao)(xia)热(zan)通道()施的最(zi)设(chan)形(jian)(liao)就是烟(qie)(bian)机(hong),(han)(han)(xi)(xi)(xi)获(jia)得最(chan)的(qing)(qing)(cong)(cong)(cong)却效率。来自服务器(ti)的(qing)(qing)高温废气(xi)(xi)(xi)机(man)柜后部的(qing)(qing)烟囱()出(pi),然后直()通过吊(cai)(chan)花(shou)(kua)方的(qing)(qing)风(xiao)(qie)到(lang)空调(ze)设(ju)(juan)。整(juan)过程中(fu)热空气(cong)(cong)(cong)空气保持(huo)(ke)离,所(xi)(xi)(xi)可(xi)(xi)(xi)保持(huo)高(zhen)(zhen)(qing)(qing)(jian)(jian)(jie)(han)?/span>

ƽ̨ -ٿƴȫ manbetXҳ й޹˾ ӯͶƽ̨- (й)360ٿ ӯͶƽ̨-ҵٿ manbetXҳ - ȫ